Actueel

 

03-03-'17

Rianka Rijnhout in NRC naar aanleiding van uitspraak Rechtbank Assen

Op 1 maart verscheen Rianka Rijnhout in het NRC naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Assen. In deze uitspraak wordt aan gedupeerden van de aardbevingen in Groningen een recht op smartengeld en vergoeding voor misgelopen woongenot erkent. Rijnhout geeft toelichting op vijf vragen naar aanleiding van deze uitspraak, en stelt onder andere: ‘Het is hoog tijd voor menselijkheid in dit dossier. Ik hoop dat de gedupeerden binnen een paar maanden een schadevergoeding krijgen aangeboden. Dit loopt al zolang. Een proces is emotioneel belastend voor gedupeerden. Uit onderzoek blijkt: dit traject maakt mensen alleen maar zieker. Over profiteurs moet je niet spreken.’ Lees hier verder.

 
 

01-03-'17

Rianka Rijnhout bij BNR

Woensdag 1 maart was Rianka Rijnhout te horen op BNR over de uitspraak van de rechtbank over de vergoeding voor immateriele schade van de inwoners in het gaswinningsgebied in Groningen. Luister het fragment hier terug.

 
 

24-02-'17

Ivo Giesen benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Op 17 februari jl. werd Prof.mr. Ivo Giesen benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste “Geleerde Genootschap” in Nederland, gevestigd te Haarlem, werd als “Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen” opgericht in 1752, met als doel om de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving.

 
 

21-02-'17

Studiedag ‘Globale omgevingsplannen en schadevergoeding’

De Universiteit Utrecht organiseert op 10 maart 2017 een studiedag  over het omgevingsplan en de nieuwe planschaderegeling in de omgevingswet.

Sprekers vanuit het Ministerie van IenM, de wetenschap en de praktijk zullen reflecteren op de nieuwe ontwikkelingen. Er zal gelegenheid zijn voor discussie en in workshops zullen de consequenties voor de praktijk inzichtelijk worden gemaakt.

Het toekomstige omgevingsplan heeft niet alleen een ruimere reikwijdte en inhoud dan bestemmingsplannen en beheersverordeningen. De bedoeling is ook dat het omgevingsplan een ander karakter krijgt. Het moet meer mogelijkheden bieden tot globalere regulering waarbij een deel van de thans voor globale bestemmingsplan bestaande onderzoeksplichten vervalt en het moment voor een deel van het onderzoek naar achteren wordt verschoven als het globale plan nader wordt ingevuld.

In het ochtenddeel van deze studiedag staat het thema ‘het nieuwe karakter van het omgevingsplan’ centraal. De vraag die ter discussie staat is de tweeledig: wat zijn de essentiële verschillentussen de huidige bestemmingsplannen en de nieuwe omgevingsplannen? In hoeverre is een globale(re) regulering van de fysieke leefomgeving mogelijk in het omgevingsplan (i) en welke consequenties heeft een globale(re) regulering? (ii).

In het middagprogramma staat de nieuwe planschaderegeling centraal. Op 5 januari jl. ging een voorstel voor een nieuwe (plan)schaderegeling in de Omgevingswet in consultatie (hoofdstuk 15). De nieuwe plansystematiek en de globale(re) regulering in omgevingsplannen hebben ingrijpende consequenties voor de inhoud van de (plan)schaderegeling.

De nieuwe regeling  in de Omgevingswet maakt een einde aan de planmaximalisatie en bovendien wordt het moment van de schadevergoeding in veel gevallen doorgeschoven. Ten slotte wordt het normaal maatschappelijk risico bij schade die bestaat uit een waardevermindering van een onroerende zaak verhoogd . Het forfait van 2% van de waarde van de onroerende zaak wordt opgehoogd naar 5%.

Het programma ziet er als volgt uit:
9:00 Inloop met koffie en thee
9:15 Opening
9:20 Omgevingsplannen – Bedoeling van de wetgever en uitwerking in de praktijk

 • Wat maakt het omgevingsplan anders? Globaal reguleren en globaal onderzoek in de fysieke leefomgeving onder het huidige recht en onder de Omgevingswet; wat verandert en waarom? Bert Rademaker (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Omgevingsplannen in de praktijk – wat zijn de ervaringen met het nieuwe instrument in de pilot projecten? Kor van Dijk – (Antea Groep/Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Discussie

10:00 Bespiegelingen vanuit wetenschap, rechterlijke macht en advocatuur – plenair:

 • Wat voegt Omgevingswet toe, globale(re) regulering is op basis van huidig recht immers ook al mogelijk? Welke knelpunten bestaan er voor globale(re) regulering in het huidige omgevingsrecht? Frank Groothuijse (Universiteit Utrecht)
 • Wat is ‘globaal onderzoek’ ter voorbereiding van de vaststelling van een omgevingsplan; globaal onderzoek qua omvang of diepgang (minder thema’s, minder alternatieven, niet planmaximalisatie)? Exit uitvoerbaarheidstoets? Jade Gundelach, (Soppe Gundelach Witbreuk advocaten)
 • Hoe zal de rechter toetsen? Ben Schueler (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • Discussie

11:00 Pauze
11:15 Drie parallelle werkgroepen waarin aan de hand van casusposities wordt nagegaan wat nu concreet zal veranderen
12:15 Terugkoppeling plenair
12.45 Lunchpauze
13.45 Inhoud hoofdstuk 15 Ow en relatie tot veranderd karakter omgevingsplan

 • bedoeling van de wetgever Jeroen Huijben (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 14.05 Bespiegelingen van uit wetenschap & praktijk
 • Verandering van toepassingsbereik en moment van schadevergoeding; samenhang tussen nieuw karakter omgevingsplan en nadeelcompensatie Berthy van den Broek (Universiteit Utrecht)
 • Andere invulling normaal maatschappelijk risico; nieuwe forfait van 5% Bart Rozendaal (AKD, voorzitter besliscommissie Schadeschap luchthaven Schiphol)
 • Discussie

15.05 Pauze
15.25 Drie parallelle werkgroepen waarin aan de hand van casusposities inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen van de voorgestelde regeling zijn voor de praktijk.
16.25 Terugkoppeling
16.55 Afsluiting
17:00 Borrel

Deelnamekosten € 75, –

Aanmelden is vereist en doet u hier.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met Christine den Das.

 
 

21-02-'17

Ivo Giesen in Trouw

Op 20 februari verscheen Ucall’er Ivo Giesen in Trouw. Aanleiding hiervoor was de bekendmaking dat een groep slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011 naar de rechter stapt. Zij willen de ouders van de schutter aansprakelijk stellen voor het handelen van hun zoon. Giesen betoogt dat de slachtoffers dan wel moeten aantonen dat iemand iets te verwijten valt wat direct in verband staat met de schietpartij: ‘Stel dat zijn ouders niet goed zijn omgegaan met zijn depressie. Dan zal je moeten aantonen dat dat de oorzaak is geweest van de schietpartij. En dat lijkt me bijzonder lastig’. Lees het artikel hier.