Symposium: De doorwerking van positieve verplichtingen voortvloeiend uit het EVRM

Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aangenomen dat op de verdragsstaten ook verplichtingen rusten om actief fundamentele rechten te beschermen. Deze positieve verplichtingen hebben een tumultueuze ontwikkeling doorgemaakt. Het EHRM breidt de positieve verplichtingen voortdurend uit en is continu bezig met het verder verfijnen en invullen van de positieve verplichtingen. Positieve verplichtingen hebben bovendien een belangrijke impact op de verdragsstaten, zowel waar het gaat om hun wetgeving als waar het gaat om beleid en rechtspraak. Er zijn, mede daarom, veel kritische geluiden ten aanzien van deze ontwikkeling te horen. Tegelijkertijd wordt breed erkend dat van staten meer mag worden verwacht dan het zich enkel onthouden van het maken van inbreuken op fundamentele rechten.

Ook al zijn positieve verplichtingen al lang onderdeel van het mensenrechtenacquis, er zijn nog vele fundamentele vragen ten aanzien van hun ontwikkeling en betekenis onbeantwoord. Deels ontbreekt het aan een duidelijke theoretische onderbouwing voor de erkenning van deze verplichtingen. Ook is de invulling van de positieve verplichtingen niet uitgekristalliseerd. Daarnaast is nog onduidelijk wat de consequenties zijn van de beslissingen van het EHRM waarin positieve verplichtingen worden vastgesteld voor de Nederlandse wetgeving, de bestuurspraktijk en de rechtspraak.

Dit symposium beoogt verschillende onderzoekers samen te brengen die zich in hun onderzoek met dit soort vragen bezighouden. Voor verschillende rechtsterreinen zal worden geïnventariseerd wat er inmiddels bekend is over het leerstuk van positieve verplichtingen, welke vragen dat leerstuk nog (steeds) oproept, welke antwoorden daarop zijn te geven en welke richting de ontwikkeling van positieve verplichtingen op lijkt te gaan.

Het programma staat hier.

Praktische informatie

Universiteit Utrecht, 23 oktober 2015, 12:00-17:30, Molengraaff Instituut, Janskerkhof 12, Utrecht

Gelet op het beperkte aantal beschikbare plaatsen, is aanmelding verplicht via e.c.gijselaar@uu.nl of m.beijer@jur.ru.nl.

 
Delen: